"Məişət Maye Qaz” QSC-nin 2017-ci ilin yekunlarına görə illik hesabatı

Emitent - “Məişət Maye Qaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 3 fevral 2016-cı il tarixli 760 nömrəli Fərmanına   müvafiq olaraq aşağıdakıları bildirir.

1. Emitentin adı:  “Məişət Maye Qaz” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

2. Təşkilati-hüquqi forması: Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.

3. VÖEN:2002334681.

4. Dövlət qeydiyyatı: 24 may 2012-ci il, N2002334681.

5. Emitentin hüquqi ünvanı:  AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Mehdi Mehdizadə küçəsi 22.

6. Emitentin faktiki ünvanı: AZ 1030, Bakı şəhəri,  Nizami rayonu, Ə. Nəvai küçəsi 15.

7. Emitentin adında və təşkilati -hüquqi formasında dəyişiklik  və digər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat:  dəyişiklik  yoxdurdigər hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş  filialları və nümayəndəlikləri haqqında məlumat: filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və ləğv etməyib. 

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu barədə məlumat:  olmayıbdır.

10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş  törəmə cəmiyyəti haqqında məlumat: törəmə cəmiyyət yaratmıyıb və  ləğv etməyib. 

11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat:

11.1. 8 iyul 2016-cı il tarixli, İN/L-1602/2016 qeydiyyat nömrəsi maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı haqqında  müddətsiz lisenziya.

11.2. 31 oktyabr 2016-cı il tarixli, İN/L-2060/2016 qeydiyyat nömrəsi təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlığın və texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi haqqında  müddətsiz lisenziya.

11.3. 31 oktyabr 2016-cı il tarixli, İN/L-2061/2016 qeydiyyat nömrəsi tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi haqqında  müddətsiz lisenziya.

11.4. 31 oktyabr 2016-cı il tarixli, İN/L-2046/2016 qeydiyyat nömrəsi qaldırıcı qurğuların, metallurgiya avadanlığının, təzyiq altında işləyən qazanların, tutumların quraşdırılması və təmiri haqqında  müddətsiz lisenziya.

12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: xidmətlər göstərilməsi.

13. Emitentin təklif etdiyi xidmətlər: maye qazın alınması, satışı və nəqli, maye və təbii qaz təsərrüfatı obyektlərinin quraşdırılması və istismarı.

14. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

2018-ci  il yanvarın 1 -nə işçilərin ümumi sayı: ­­­406  nəfər

14.1. 1-ci  rüb ərzində: qəbul olunub  -    11 nəfər           işdən azad olunub  -  6 nəfər.

14.2. 2-ci  rüb ərzində: qəbul olunub  -    36 nəfər           işdən azad olunub  -  12 nəfər.

14.3. 3-cü  rüb ərzində: qəbul olunub  -   19 nəfər           işdən azad olunub   - 14 nəfər.

14.4. 4-cü  rüb ərzində: qəbul olunub  -   14 nəfər           işdən azad olunub   -  8 nəfər.     

15. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: icra orqanı – baş direktor Rasim Ramiq oğlu Salmanov.

16. Emitentin səhmdarlarının sayı: 2 səhmdar – hüquqi şəxs “Femida” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və fiziki şəxs Salmanov Rasim Ramiq oğlu.

17. Emitentin nizamnamə kapitalının 5%-i və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə malik olan səhmdarları:

10.1. “Femida” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti – 99,5967%,  VÖEN 0200051241,  3 097 976 (üç milyon doğsan yeddi min doqquz yüz yetmiş altı) manat dəyərində,  1 548 988 ədəd adi, adlı, sənədsiz səhm. Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Oqtay Kərimov küçəsi 45.

18. Nizamnamə kapitalında emitentin payı  5%-dən az olmayan hüquqi şəxsləri:  yoxdur.

19. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

19.1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: 10 may 2017-ci il, Bakı şəhəri, Nizami  rayonu,  Ə. Nəvai küçəsi  15.

ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar:

•  “Məişət  Maye Qaz” QSC-nin  baş direktoru  R.R. Salmanovun  2016 –cı il yanvarın 1-dən dekabrın  31-dək vəzifədə olduğu dövr üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar hesabatı məqbul hesab edilsin.

•  “Məişət  Maye Qaz” QSC-nin baş mühasibi R.D.Əli-zadənin çıxışı bəyənilsin. “Məişət  Maye Qaz” QSC-nin  2016-cı ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edilsin. Səhmdarlara (təsisçilərə) cəmiyyətin 2016-cı ilin yekunlarına görə ümumilikdə çatacaq (ödənilməmiş) 335 769,98 manat  (üç yüz otuz beş min yeddi yüz altmış doqquz manat doxsan səkkiz qəpik) məbləğdə xalis mənfəət (müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi ödənişləri çıxılmaqla)
QSC-nin 2016-cı il üzrə istehlak fondu xərclərinin bağlanmasına yönəldilsin.

20. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

20.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi, sənədsiz səhm.

20.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar: 1 555 260 ədəd, qiymətli kağızın nominal dəyəri 2,0 manatdır.

21. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:

21.1. Ümumi miqdarı:  1 555 260 ədəd səhm.

22. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi:

 22.1. 16 iyul 2012-ci il tarixli  AZ1001009542  nömrəli.

23. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri:  3 110 520,0 manat    (2 x 1 555 260=3 110 520,0).

24. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı: 1 555 260 ədəd.

25. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti: başa çatmışdır.

26. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat: xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

27. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış  əqdlər barədə məlumat: aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

28. Emitentin yığıncağının protokolu: 3 aprel 2018-ci il tarixli protokol.

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər: “Məişət  Maye Qaz” QSC-nin 2017-ci ilin nəticələrinə görə Səhmdarlara (təsisçilərə) cəmiyyətin 2017-ci ilin yekunlarına görə ümumilikdə çatacaq (ödənilməmiş) 481 807,14 manat (dörd yüz səksən bir min səkkiz yüz yeddi manat, 14 qəpik) məbləğdə xalis mənfəət (müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi ödənişləri çıxılmaqla) QSC-nin 2017-ci il üzrə istehlak fondu xərclərinin bağlanmasına yönəldilsin.

 29. Açıqlama mənbəyi: “Xalq qəzeti”.

Əsas vəsaitlər

 

Binalar

Maşın və avadanlıqlar

Nəqliyyat vasitələri

Mebel və təsərrüfat inventarları

İstismara verilməmiş əsas vəsaitlər

Cəmi

  2017-ci il yanvarın 1-nə ilkin dəyər

-

 

 

 

 

13776239.91

Amortizasiya ayırmaları

 

Daxilolmalar

(-)

 


(-)

 

(-)

(-)

-

766146.08

 

1627748.75

2017-ci il dekabrın
31-nə balans

dəyəri

-

 

 

 

 

14637842.58

Daxilolmalar

1124395.72

94440.59

408912.44

-

-

1627748.75

Xaricolmalar

-

-

-

-

-

-

Amortizasiya ayırmaları

112598.92

78722.14

459355.75

115469.27

 

766146.08

 

Yığılmış amortizasiya

-

 

 

 

 

 

2017-ci il dekabrın 31-nə ilkin dəyər

2018-ci il  yanvarın 1-nə  balans dəyəri

-

 

 

 

 

 

14637842.58

 

 Ehtiyatlar

 

 2016-cı il

  2017-ci il

Material ehtiyatları

959308.76

848659.24

 Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar

-

-

Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

Mallar

-

-

-

-

 

959308.76

848659.24

 

Debitor borcları

 

2016-cı il

2017-ci il

Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları

4496581.54

2306732.32

Ümidsiz borclar və qiymətdən düşmə üzrə ehtiyatlar (rezervlər)

-

-

Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları – netto

4496581.54

2306732.32

İşçi heyəti üzrə debitor borcları

-

-

Sair qısamüddətli debitor borcları

-

-

Əlaqəli tərəflərə verilmiş borclar

-

-

 

4496581.54

2306732.32

Çıxılır: əlaqəli tərəflərə verilmiş uzunmüddətli borclar

-

-

Qısamüddətli debitor borcları

4496581.54

2306732.32

 

Debitor borclarının ədalətli dəyəri aşağıdakı qaydada qiymətləndirilir:

 

2016-cı il

2017-ci il

Alıcılar və sifarişçilərin debitor borcları

4496581.54

2306732.32

Sair qısamüddətli debitor borcları

-

-

 

4496581.54

2306732.32

 

Sair qısamüddətli aktivlər

 

2016-cı il

2017-ci il

Əvəzləşdiriləcək vergi və məcburi ödənişlər

-

-

Gələcək hesabat dövrünün xərcləri

-

-

 

-

-

-

-

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

 

2016-cı il

      2017-ci il

Kassada olan nağd pul vəsaitləri

991.46

64.06

Bank hesablarında pul vəsaitləri

433518.41

274348.72

Bank hesablarında pul vəsaitlərindən:

 

 

•  Milli valyutada bank hesabları

 

 

•  Xarici valyutalarda bank hesabları

• Depozit hesabı

1326.34

10633.88

 

435836.21

285046.66

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

2016-cı il

2017-ci il

Uzunmüddətli bank kreditləri

 

 

 

 2018-ci il  yanvarın 1-nə müəssisənin uzunmüddətli bank kreditlərinə görə borcu olmamışdır.

 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

     2016-cı il

2017-ci il

Qısamüddətli bank kreditləri

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

2016-cı il

2017-ci il

Vergilər üzrə

1304888.45

1693216.38

Sosial sığorta üzrə

-

-

 

1304888.45

1693216.38

 

Qısamüddətli kreditor borclar

 

2016-cı il

2017-ci il

Malgöndərən və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları

 

 

İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları

-

-

Uzunmüddətli borcları

-

-

Digər qısamüddətli kreditor borcları

6893621.12

782998.96

 

6893621.12

782998.96

 

Səhmdar kapital

 

Səhmlərin sayı (ədəd)

Səhmin nominal dəyəri (manat)

Adi səhmlər (manat)

İmtiyazılı səhmlər (manat)

Cəmi səhmdar kapitalı (manat)

 2017-ci il yanvarın 1-nə

-

-

-

-

-

Emissiya edilmiş səhmlər

-

-

-

-

-

Emissiya gəliri

-

-

-

-

-

2017-ci il dekabrın 31-nə

-

-

-

-

-

Emissiya edilmiş səhmlər

-

-

-

-

-

Emissiya gəliri

-

-

-

-

-

 2017-ci il dekabrın 31-nə

-

-

-

-

-

 

Satış

 

2016-cı il

     2017-ci il

Əsas fəaliyyət üzrə satışdan gəlirlər

 

16367852.59
16367852.59

 

Sair əməliyyat gəliri

 

2016-cı il

2017-ci il

İcarə gəlirləri

Digər faiz gəlirləri

 

 

 

 Fövqəladə gəlirlər

 

2016-cı il

             2017-ci il

Məzənnə fərqindən gəlirlər (zərərlər)

-

-

Əsas vəsaitlərin xaricolmasından gəlirlər

-

-

 

Satışın maya dəyərinin elementləri

 

2016-cı il

2017-ci il

İşçi heyəti üzrə xərclər – əmək haqqı

 

1795463.15

İşçi heyəti üzrə xərclər – sosial sığorta ayırmaları

 

393722.03

İcarə haqqı

 

53383.50

Bank xidməti

 

42475.55

Yanacaq xərcləri

 

167034.59

Sığorta xərcləri

 

44948.78

Amortizasiya ayırmaları

Enerji xərcləri

 

751982.44

30016.10

Təmir xərcləri

 

373523.93

Nəqliyyat xərcləri

 

1252966.59

Sair xərclər

Qaz xərcləri

Ezamiyyə  xərcləri

Su -kanalizasiya xərcləri                                                                       Rabitə xərcləri       

Malların dəyəri

 

657950.27

402.60

8806.0

2720.43

37740.69

9936438.07

 

 

 15549574.72

 

İnzibati xərclərin elementləri

 

2016-cı il

2017-ci il

Sığorta

(-)

-

Torpaq vergisi

 

80842.72

Əmlak vergisi

 

135176.22

Yol vergisi

 

 

 

 

216018.94

 

Vergidən azad olan gəlirlər

 

      2016-cı il

2017-ci  il

Vergidən azad olan gəlirlər

-

-

Vergidən azad olan fəaliyyətlə bağlı xərclər

-

-

 

Mənfi məzənnə fərqi                                                                                                           

Mənfəət vergisi

Mənfəət vergisi xərci aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

 

2016-cı il

2017-ci il

Cari mənfəət vergisi xərci

 

120451.79

Təxirə salınmış vergi xərci

-

-

İl üzrə mənfəət vergisi xərci

 

120451.79

 

MHBS və Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi arasındakı fərqlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının hazırlanması və mənfəət vergisinin hesablanması çərçivəsində aktiv və passivlərin balans dəyəri arasında müvəqqəti zaman fərqləri əmələ gəlir.  Müvəqqəti zaman fərqləri üzrə dövriyyələrin vergi təsiri cari ilin sonuna mövcud olmuş mənfəət vergisi dərəcəsində 20% (2012-ci il – 20%) qeydə alınır. Hazırkı maliyyə hesabatlarında təxirə salınmış vergi aktivləri və ya öhdəlikləri hesablanmamış və nəzərə alınmamışdır.

Səhm üzrə mənfəət

Müəssisənin səhm üzrə mənfəəti potensial olaraq azaldılmış adi səhmlərə malik deyildir. Buna görə də səhm üzrə azaldılmış mənfəət səhm üzrə əsas mənfəətə bərabərdir.2017-ci ili müəssisə mənfəətlə başa çatdırmış, lakin  dividendlər elan edilməmişdir.

 

2016-cı il

2017-ci il

İl üzrə xalis mənfəət

 

602258.93

Dövriyyədə olan adi səhmlərin orta çəki sayı (ədəd)

-

-

Adi səhm üzrə əsas mənfəət (səhm üzrə manatla)

-

-