MÜHASİBAT UÇOTU VƏ HESABATI ŞÖBƏSİ

KADRLAR VƏ ƏMƏK HAQQI ŞÖBƏSİ

MARKETİNQ VƏ SATIŞ ŞÖBƏSİ

NƏQLİYYAT ŞÖBƏSİ

TƏCHİZAT VƏ TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ

TEXNİKİ NƏZARƏT ŞÖBƏSİ

KARGÜZARLIQ VƏ İCRAYA NƏZARƏT ŞÖBƏSİ

ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ, TEXNİKİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ EKOLOGİYA ŞÖBƏSİ

MƏRKƏZİ ANBAR

TEXNİKİ SERVİS VƏ DİAQNOSTİKA XİDMƏTİ

TİKİNTİ ŞÖBƏSİ

LAYİHƏ KONSTRUKTOR BÜROSU