• AZ
  • EN
  • RU

Siyasət

KEYFİYYƏT, ƏTRAF MÜHİT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK ÜZRƏ MƏİŞƏT MAYE QAZ QSC-NİN SİYASƏTİ

«Məişət Maye Qaz» QSC Azərbaycan Respublikasının ərazisində maye qazının nəql edilməsi və bölüşdürülməsi, o cümlədən qaz balonların təmiri və sınağı üzrə xidmətləri təqdim edən aparıcı şirkət olaraq İnteqrəedilmiş İdarəetmə Sistemi (keyfiyyət, ətraf mühit və təhlükəsizlik) üzrə hazırki Siyasətini strateji hədəflərə nail olmaqla və aşağıda qeyd olunan prinsilərin həyata keçirilməsi yolu ilə realizasiyasını edir.

İNTEQRƏEDİLMİŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN MƏQSƏDİ

Təqdim edilən xidmətlərin yüksək keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq, əməyin təhlükəsizliyi və işçilərimizin sağlamlığının qorunması səviyyəsinin yüksəldilməsi, o cümlədən ətraf mühitinə neqativ təsirin azalması yolu ilə sifarişçilərimizin/istehlakçılarımızın tələb və gözləntilərinin təmin edilməsi.

İNTEQRƏEDİLMİŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

İstehlakçılarda keyfiyyət və etibarlılıq məsələlərinə olan baxışlarının istehsalçıda olan baxışları ilə üst-üstə düşməsinin təmin edilməsi üçün səylərin göstərilməsi.

ISO 9001, ISO 14001 və OHSAS 18001 beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması, tətbiq edilməsi, saxlanması və inkişaf etdirilməsi.

Maraqlı tərəflərin (sifarişçilər, işçilər, cəmiyyət və s.) tələb və gözləntilərinin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyətimizin təşkilində proses yanaşmanın tətbiqi ilə idarəetmə sisteminin inkişafı.

Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli riskləri, xidmətlərin keyfiyyəti haqqında məlumatları, ekoloji aspektləri və əməyin mühafizəsi və sağlamlığın qorunması sahəsində tələbləri nəzərə almaqla, proseslərin fəaliyyəti barəsində məlumatların təhlili əsasında vaxtlı-vaxtında qərarların qəbul edilməsi.

Risklərin idarəetmə sisteminin tətbiq edilməsi və yerinə yetirilən fəaliyyəti çərçivəsində rəhbər heyətində və işçilərdə risk istiqamətlənmiş düşüncənin inkişaf etdirilməsi yolu ilə mayə qazın saxlanması, nəql edilməsi və istismarı üçün infrastrukturun zəruri təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

Fəaliyyətdə ətraf mühitin mühafizəsi, əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq aktları ilə müəyyən edilmiş bütün tətbiq edilən normalara riayət edilməsi, o cümlədən ətraf mühitin, əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması sahəsində təşkilatın fəaliyyətinin daimi təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi.

Əsas fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən mümkün qəza vəziyyətləri zamanı ekoloji təsirlərin azaldılmasına və əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması sahəsində risklərin baş verməsinin qarşısının alınmasına can atması.

Təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətinə və istehlakçıların məmnunluğuna, ətraf mühitinə, əməyin təhlükəsizliyinə və sağlamlığın qorunmasına mənfi təsir göstərən risklərin aşkarlanması və onların idarəetmənin planlaşdırılması üzrə fəaliyyətinin təşkili.

Texnoloji avadanlıqlarının qəzasız işinin təmin edilməsi hesabına qazdoldurma məntəqələrinin istismarı zamanı sənaye təhlükəsizliyi üzrə bütün tələblərinin müəyyən edilməsi və yerinə yetirilməsi, avadanlıqlarının texniki müayinəsi üçün effektiv metodlarının tətbiq edilməsi.

İşçilərin peşə səviyyəsinin daimi artırılması, təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, sənaye və ekoloji təhlükəsizliyi sahəsində tələblərin riayət edilməsi üzrə fəaliyyətə bütün səviyyələrdə işçilərin cəlb edilməsi.

Maraqlı tərəflərlə (təchizatçılar və istehlakçılar, işçilər, cəmiyyət və s.) qarşılıqlı faydalı münasibətlərinin yaradılması, onların keyfiyyət, ekologiya, əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması idarəetmə sistemlərinə cəlb edilməsi.

Yaxşılaşdırma istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, məqsədlərin vəhdətinin təmin edilməsi, işçilərin etibarlı daxili məlumatlandırma sisteminin saxlanması, resursların səmərəli bölüşdürülməsi, həmçinin İnteqrəedilmiş İdarəetmə Sisteminin proseslərinə nəzarət və təhlil sistemi hesabına keyfiyyət, təhlükəsizlik və ekologiya məsələlərində bütün səviyyələrdə rəhbər işçilərin iştirakının təmin edilməsi.